Công trình thang máy tại 34 Thợ Nhuộm

Loại thang:Thang máy Fuji
Vị trí lắp đặt:
Kích thước sàn thang:
Màu Sắc Thang:
Công trình:
Kích thước thông thuỷ:
Ngày hoàn thành: